ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนคด หมู่ 11 (ซอยป้าน้อย-ถนนสาย 201)

25 ก.พ. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนคด หมู่ 11 (ซอยป้าน้อย-ถนนสาย 201)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 488,378 บาท