ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งลำไย หมู่ 13 (ซอยนายเฉลิมโชค-บ้านนายชาญ)

25 ก.พ. 64

ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งลำไย หมู่ 13 (ซอยนายเฉลิมโชค-บ้านนายชาญ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 105 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร

ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว

ราคากลาง 232,474 บาท