ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

23 พ.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยนายเขียด) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

งบประมาณ 241,195 บาท