ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

23 พ.ค. 65

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยทับม้าบน) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

งบประมาณ 123,685 บาท