ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

15 ก.ย. 65