ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งการโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๙๗(๓)ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ๔๓

28 มิ.ย. 67