สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ ชมรม องค์กร หรือภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการของกองทุนผู้สูงอายุ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

18 ก.พ. 65