สิ้นสุดโครงการเรียบร้อยแล้วสำหรับ โครงการ “ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ #จริงใจ #เข้าถึง #พึ่งได้

17 มิ.ย. 65