องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ขอความอนุเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่

26 พ.ค. 65

ปชส.กิจกรรมขยะแลกไข่ปชส.กิจกรรมขยะแลกไข่