องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

11 พ.ค. 66

นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว และอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖