องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

06 พ.ค. 63