เนื่องด้วยองค์การบริการส่วนตำบลสีคิ้ว โดยนายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลสีคิ้ว **โดยจัดให้มีกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่**

20 พ.ค. 67