เมื่อวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จัดทำโครงการขยะอันตรายแลกไข่ไก่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดเก็บขยะอันตรายได้อย่างถูกต้อง

15 มิ.ย. 65