ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

23 พ.ค. 65

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยนายเขียด) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 56 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.สีคิ้ว กำหนด

งบประมาณ 58,872 บาท