โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่ยุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

04 มิ.ย. 67
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว โดยนายอลงกรณ์ ดอนท้วมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว และคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่ยุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยังเป็นพาหะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ซึ่งจะออกพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อความปลอดภัย จึงขอให้ทุกครัวเรือน ปฏิบัติดังนี้
๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด
๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บตู้กับข้าวให้มิดชิด
๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
#จริงใจ #เข้าถึง #พึ่งได้