โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประจำปี พ.ศ.2567 หลักสูตร “การสื่อสารในชีวิตประจำวัน”👩‍🏫✏️

01 พ.ค. 67
โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประจำปี พ.ศ.2567 หลักสูตร
“การสื่อสารในชีวิตประจำวัน”👩‍🏫✏️ ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม พ.ศ.2567
**จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ตามนโยบายนายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว และคณะผู้บริการ
โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน รวม 50 คน เข้ารวมโครงการฯ
#มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเพิ่มทักษะด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อเป็นขั้นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและได้พูดคุยสื่อสารกับครูต่างชาติ
 
                  ได้จัดทำ