โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดนัดชุมชน คนสีคิ้ว”

15 ก.พ. 67

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว โดย นายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่นตำบลสีคิ้ว และคณะผู้บริหารได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดนัดชุมชน คนสีคิ้ว” จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑

มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

๑.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมช เพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP และสินค้าของชุมชน ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุริกจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร และผู้ค้าในชุมชน

๒.เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้ากลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรม

๓.กระตุ้นระบบเเศรษฐกิจของชุมชน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสารเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

๔.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดชุมชนในวงกว้าง เพื่อประชาสัมพันธ์และจูงใจให้เกิดการซื้อขายและเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดนัดชุมชน

๕.ลดภาระค่าใช่จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการ สำหรับชุมชนที่ใกล้เคียง

๖.เพื่อให้เกิดตลาดนัดชุมชนที่มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ