โครงการ กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ๒๕๖๗

21 พ.ค. 67

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว โดยนายอลงกรณ์ ดอนท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว และคณะผู้บริหาร ได้จัดทำ และได้มี “บริการตัดผมให้แก่ผู้สูงอายุ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี