ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

06 ต.ค. 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565