ประกาศปิดสำนักงาน อบต.สีคิ้ว เป็นการชั่วคราวเนื่องจากพนักงานติดโควิด-๑๙ จำนวน ๒ ราย

31 มี.ค. 65

ประกาศปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว