กิจกรรมออกประชาคม เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566

27 เม.ย. 66