ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

       ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อยู่ที่ตำบลสีคิ้ว เขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว อยู่ห่างจากอำเภอ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดน้อย, ตำบลกฤษณา

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดน้อย

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมิตรภาพ

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลาดบัวขาว, ตำบลหนองหญ้าขาว

เนื้อที่ ประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4 ของเนื้อที่ทั้งหมดของอำเภอสีคิ้ว

ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่มสลับที่ดอนมีลักษณะเป็นลูกคลื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ทำนามากกว่าพืชไร่ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำลำตะคอง สภาพอากาศโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 30-50องศา ในฤดูแล้งอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน แต่ตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างเย็น ในฤดูหนาวกึ่งหนาวจัด ในฤดูฝนในช่วงนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง