มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

1101-นักบริหารงานท้องถิ่น-ต้น-สูง-1

2101-นักบริหารงานทั่วไป-ต้น-สูง-1

2102-นักบริหารงานการคลัง-ต้น-สูง-1

2103-นักบริหารงานช่าง-ต้น-สูง-1

3102-นักทรัพยากรบุคคล-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3105-นิติกร-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3201-นักวิชาการเงินและบัญชี-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3202-นักวิชาการคลัง-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3205-นักวิชาการตรวจสอบภายใน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3601-นักวิชาการสาธารณสุข-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3801-นักพัฒนาชุมชน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

3803-นักวิชาการศึกษา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ-1

4101-เจ้าพนักงานธุรการ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4203-เจ้าพนักงานพัสดุ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4701-นายช่างโยธา-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4703-นายช่างสำรวจ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4704-นายช่างผังเมือง-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4706-นายช่างไฟฟ้า-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1

4805-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ปฏิบัติงาน-อาวุโส-1