วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

 

ส่งเสริมสุขภาพ สร้างรายได้ให้ราษฎร ให้บริการรวดเร็ว และเป็นธรรม พัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน