สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพด้านเศรษฐกิจ

      อาชีพ  ประชากรภายในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การทำนาทำได้ปีละ 2 ครั้ง การทำสวน มีเล็กน้อย เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรม จะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป คนในวัยแรงงาน อีกบางส่วนจะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง งานบริษัทเอกชน และรับราชการ

     เกษตรกรรม  ตำบลสีคิ้วมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 26,289 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร มีจำนวน 1,989 ครอบครัว

     อุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ และประกอบการในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง

1.บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด)

2.บริษัท วาวาแพค จำกัด

3.บริษัท ที.เอช. แสงตะวัน จำกัด

4.บริษัท คุนิมิซึ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด

5.บริษัท เป้แพค จำกัด

6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยพืชผลสีคิ้ว

7.บริษัท ซองส์ ทอย จํากัด

8.บริษัท ยูเอซี แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด

                 9.บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด

การพาณิชย์ และหน่วยธุรกิจในเขต อบต.

โรงสีข้าว

ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 3) บริษัท ไทยข้าวทิพย์รุ่งเรืองกิจ จำกัด

ขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง  ( หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 18 )

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 แห่ง

 สภาพด้านสังคม

ด้านการศึกษา  ข้อมูลโรงเรียนประจำตำบล

โรงเรียนบ้านถนนคด  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน  60 คน

โรงเรียนบ้านถนนนาดีศรีสะอาด  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนนักเรียน  59 คน

ระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ศูนย์การเรียนนอกระบบ(กศน.)  จำนวน  1 แห่ง (ที่ตั้งบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านถนนคด หมู่ที่ 11)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน – แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน 4 แห่ง

การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนในตำบลสีคิ้วส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดในพุทธศาสนา จำนวน 6 แห่ง

1. วัดบ้านหนองรี หมู่ที่ 3

2. วัดศรัทธาสามัคคี หมู่ที 7

3. วัดบ้านถนนคด หมู่ที่ 11

4. วัดบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12

5. วัดบ้านบุ่งลำไย หมู่ที่ 13

6. วัดโบสถ์ริมบึง หมู่ที่ 17

– สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง (ม.3,6,11)

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียนประเพณี

มีการทำบุญตามประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา

งาน “กิ๋นเข้ามะค่ำ”(ทานข้าวตอนเย็น) ณ ลานอเนกประสงค์บ้านถนนคด ในวันครอบครัวของทุกปี (ประเพณีสงกรานต์)

การสาธารณสุข

การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีสถานบริการดังนี้

   • สถานีอนามัยประจำตำบล                     จำนวน        –     แห่ง
   • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)     จำนวน        9     แห่ง
   • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสมร.)   จำนวน        2     แห่ง
   • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)            จำนวน       6      แห่ง
   • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

  จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข

  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พยาบาล , ผดุงครรภ์) จำนวน – คน

  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 74 คน

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ตำบลสีคิ้ว อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้ว

  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

    การคมนาคม มีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

  รถประจำทางระหว่างสีคิ้ว กับ ลาดบัวขาว ผ่านหมู่ที่ 10 และ 11

  รถประจำทางระหว่างสีคิ้ว กับ บ้านหัน ผ่านหมู่ที่ 6 และ 7

  มีสถานีรถไฟ หมู่ที่ 12

  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หมู่ที่ 12,13,17 และ 18

   การโทรคมนาคม

  มีระบบโทรศัพท์คู่สาย ,โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)

   ไฟฟ้า

ประชากรในตำบลสีคิ้ว ร้อยละ 99 มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพื่อนบ้าน ซึ่งจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และมีการนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แก้ปัญหาชั่วคราวก่อน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน และถนนสายหลัก ในทุกหมู่บ้าน

   ระบบประปา 

ประชากรในตำบลสีคิ้ว ร้อยละ 95 มีน้ำประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน

มีระบบประปาหมู่บ้าน (ม.3 , 10 , 11 , 12 , 13 , 17 , 18)  และใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคในบางหมู่บ้าน (ม.3 , 6 , 7 , 10 , 11 , 13 , 17 , 18)