ข้อมูลหมู่บ้าน

02 ก.ย. 63

จำนวนหมู่บ้านในตำบลสีคิ้ว

เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว มีจำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ผู้นำท้องถิ่น

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

3

บ้านหนองรี นางสาวจุรีรัตน์ เจริญศิริ

ผู้ใหญ่บ้าน

087-2456-589

6

บ้านห้วยหิน นางเสนาะ หนูกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

086-2483-465

7

บ้านสุชัยพัฒนา นางอรอนงค์  แซ่แต้

กำนัน

08-8359-9172

10

บ้านทับม้า นายสุจิน   ปล้องจันทึก

ผู้ใหญ่บ้าน

08-9849-9374

11

บ้านถนนคด นางสาวสุกัญญา โสจันทึก

ผู้ใหญ่บ้าน

094-9852-688

12

บ้านโคกสะอาด นายไชยา    เผือกจันทึก

ผู้ใหญ่บ้าน

08-6254-9641

13

บ้านบุ่งลำไย นายธนากร คานจันทึก

ผู้ใหญ่บ้าน

            087-9647-362

17

บ้านริมบึง นางเรืองรอง มีขุนทด

ผู้ใหญ่บ้าน

086-2243-627

18

บ้านบุ่งพัฒนา นายวันชัย เหมจันทึก

ผู้ใหญ่บ้าน

08-7062-2272

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562

จำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

3

บ้านหนองรี

475

459

444

903

6

บ้านห้วยหิน

229

321

302

623

7

บ้านสุชัยพัฒนา

148

149

146

295

10

บ้านทับม้า

297

333

374

715

11

บ้านถนนคด

227

291

298

589

12

บ้านโคกสะอาด

204

277

293

570

13

บ้านบุ่งลำไย

289

430

460

890

17

บ้านริมบึง

155

154

149

303

18

บ้านบุ่งพัฒนา

177

291

281

572

รวม

2,201

2,705

2,747

5,452

ข้อมูล ณ เดือน 8 มิถุนายน 2564

(ข้อมูลประชากร จาก อ.สีคิ้ว )

รายชื่อประธาน อสม. ในเขต อบต.สีคิ้ว

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ-สกุล

3

บ้านหนองรี

08-9535-3224

นางบังอร สุนทรินทร์

6

บ้านห้วยหิน

08-7239-5356

นางสมควร  เดือนขุนทด

7

บ้านสุชัยพัฒนา

08-5496-2684

นางเสริม  โกจันทึก

10

บ้านทับม้า

08-6263-0528

นางสายชล  ไพศาลพันธ์ (ประธาน อสม.ต.สีคิ้ว)

11

บ้านถนนคด

08-1205-2763

นายสุรัตน์ ฟุ้งจันทึก

12

บ้านโคกสะอาด

08-0727-5157

นางชุมพร  พิทักษ์

13

บ้านบุ่งลำไย

 08-6915-7787

นางรัตนา  ม่วงจันทึก

17

บ้านริมบึง

08-6224-3627

นางเรืองรอง  มีขุนทด

18

บ้านบุ่งพัฒนา

08-4959-8968

นางแม้น  แตงจันทึก

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563

รายชื่อประธานประชาคมหมู่บ้าน ในเขต อบต.สีคิ้ว

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ-สกุล

3

บ้านหนองรี

6

บ้านห้วยหิน

7

บ้านสุชัยพัฒนา

10

บ้านทับม้า

11

บ้านถนนคด

12

บ้านโคกสะอาด

13

บ้านบุ่งลำไย

17

บ้านริมบึง

18

บ้านบุ่งพัฒนา

ข้อมูล ณ เดือน