คู่มือประชาชน

22 มิ.ย. 66

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การรับชำระภาษีป้าย การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งถมดิน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งขุดดิน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร