นโยบาย/ยุทธศาสตร์

02 ก.ย. 63

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

 

ส่งเสริมสุขภาพ  สร้างรายได้ให้ราษฎร 

ให้บริการรวดเร็ว และเป็นธรรม  พัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน