กองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 061-414-1495

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 061-414-1495

-ว่าง-
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร 084-789-4233

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โทร 084-789-4233

-ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

นางจรินทร์ ภาวจันทึก
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 093-140-1518

นางจรินทร์ ภาวจันทึก

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร 093-140-1518

ว่าง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวเกศสุดา เผือดจันทึก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โทร 098-226-4885

นางสาวเกศสุดา เผือดจันทึก

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โทร 098-226-4885