กองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา

เจ้าพนักงานธุรการ

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวภัคจิรา สมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภัคจิรา สมบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้