กองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา
รักษาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา

รักษาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้