กองคลัง

นายอมร นาคะดำรงวรรณ
รองปลัด ฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอมร นาคะดำรงวรรณ

รองปลัด ฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการคลัง

-ว่าง-

นักวิชาการคลัง

อภิสรา นิจพานิชย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

อภิสรา นิจพานิชย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

อนุชา บุญเสนา
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุชา บุญเสนา

เจ้าพนักงานธุรการ

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หทัยทิพย์ วงศ์นคร
เจ้าพนักงานพัสดุ

หทัยทิพย์ วงศ์นคร

เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรณิการ์ แต้ประโคน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรรณิการ์ แต้ประโคน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รณิดา นิธิกองกาย
ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ

รณิดา นิธิกองกาย

ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้