กองคลัง

นายสมชัย จุ้ยจันทึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชัย จุ้ยจันทึก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการคลัง

-ว่าง-

นักวิชาการคลัง

อภิสรา นิจพานิชย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

อภิสรา นิจพานิชย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

อนุชา บุญเสนา
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุชา บุญเสนา

เจ้าพนักงานธุรการ

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หทัยทิพย์ วงศ์นคร
เจ้าพนักงานพัสดุ

หทัยทิพย์ วงศ์นคร

เจ้าพนักงานพัสดุ

กรรณิการ์ แต้ประโคน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรรณิการ์ แต้ประโคน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้