กองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ
นักวิชาการคลังฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

นักวิชาการคลังฏิบัติการ

-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรณิการ์ แต้ประโคน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรรณิการ์ แต้ประโคน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้