กองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล เหลาสุพะ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางปิยะฉัตร จันทร์เหลา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัคจิรา สมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภัคจิรา สมบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววชิรญาณ์ แพงศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววชิรญาณ์ แพงศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี