กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายช่างโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา

-ว่าง-
นายช่างสำรวจ

-ว่าง-

นายช่างสำรวจ

ภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการ

ภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-ว่าง-

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป