กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่างระดับ (ต้น)

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่างระดับ (ต้น)

-ว่าง-
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

-ว่าง-

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

-ว่าง-
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

-ว่าง-

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

นายภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 080-780-9373

นายภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร 080-780-9373

นายธราวุช ชูจันทึก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โทร 063-273-5224

นายธราวุช ชูจันทึก

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า โทร 063-273-5224

นายชาญชล เหมจันทึก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา โทร 090-286-1682

นายชาญชล เหมจันทึก

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา โทร 090-286-1682

-ว่าง-
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายข่างโยธา

-ว่าง-

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายข่างโยธา

นางสาวกนกพร เกษมศรีวิทยา
คนงานทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน โทร 092392-0420

นางสาวกนกพร เกษมศรีวิทยา

คนงานทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน โทร 092392-0420

นายสมบูรณ์ บืนขุนทด
คนงานทั่วไป
โทร 087-873-5415

นายสมบูรณ์ บืนขุนทด

คนงานทั่วไป

โทร 087-873-5415