ผู้บริหาร

นายอลงกรณ์ ดอนท้วม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-722-2666

นายอลงกรณ์ ดอนท้วม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร : 083-722-2666

นายสำราญ เชื้อจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
โทร : 080-419-5021

นายสำราญ เชื้อจันทึก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1

โทร : 080-419-5021

นายแดง โกจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2
โทร : 081-967-7373

นายแดง โกจันทึก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2

โทร : 081-967-7373

นายชาญชัย งามสูงเนิน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-611-0892

นายชาญชัย งามสูงเนิน

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร : 085-611-0892