สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นายสันติวุฒิ แก้วจันทึก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
โทร 081-9976302

นายสันติวุฒิ แก้วจันทึก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

โทร 081-9976302

นายทัศนัย เพ็ชรไทย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
โทร 098-5850548

นายทัศนัย เพ็ชรไทย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

โทร 098-5850548

นายอมร นาคะดำรงวรรณ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
โทร 092-2815191

นายอมร นาคะดำรงวรรณ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

โทร 092-2815191

นางสุนันท์ นารถสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 3
โทร 081-8766506

นางสุนันท์ นารถสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 3

โทร 081-8766506

นายทวีศักดิ์ เดือนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 6
โทร 084-8343465

นายทวีศักดิ์ เดือนขุนทด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 6

โทร 084-8343465

นายวุฒิชัย ทาวะรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 7
โทร 093-3390295

นายวุฒิชัย ทาวะรมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 7

โทร 093-3390295

นางกุหลาบ อินทร์พันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 11
โทร 081-0650483

นางกุหลาบ อินทร์พันธ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 11

โทร 081-0650483

นายอุทิตย์ อำพันทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 12
โทร 084-4734745

นายอุทิตย์ อำพันทอง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 12

โทร 084-4734745

นายอนุชา พิทักษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 13
โทร 088-7049446

นายอนุชา พิทักษ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 13

โทร 088-7049446

นางสาวจีรนันท์ มงคลชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 17
โทร 096-8195598

นางสาวจีรนันท์ มงคลชาติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้วหมู่ที่ 17

โทร 096-8195598