สำนักงานปลัด

นายไชยรงค์ จำปา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 080-155-4449

นายไชยรงค์ จำปา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 080-155-4449

-ว่าง-
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และแผน

-ว่าง-

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และแผน

นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 092-516-6682

นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร 092-516-6682

นางสาวภิญญดา วรกิจธนล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 062-151-6326

นางสาวภิญญดา วรกิจธนล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร 062-151-6326

นางสาวมาริสา กุยแก้ว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 092-519-6682

นางสาวมาริสา กุยแก้ว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร 092-519-6682

-ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

-ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

นางบุษกร ภูมิจันทึก
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 088-581-3049

นางบุษกร ภูมิจันทึก

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร 088-581-3049

นางสาวสุนิภาพรรณ เจริญ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
โทร 093-543-8049

นางสาวสุนิภาพรรณ เจริญ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

โทร 093-543-8049

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร 098-171-4456

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร 098-171-4456

นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทึก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 089-859-1836

นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทึก

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 089-859-1836

นางสาวภารดี อาบสุวรรณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร 061-164-8074

นางสาวภารดี อาบสุวรรณ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

โทร 061-164-8074

-ว่าง-
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

-ว่าง-

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวสวรรยา เกิดโมฬี
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร 080-166-5908

นางสาวสวรรยา เกิดโมฬี

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โทร 080-166-5908

นายจิรศักดิ์ แสงธงไชย
พนักงานขับรถยนต์ขยะ
โทร 061-220-4772

นายจิรศักดิ์ แสงธงไชย

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

โทร 061-220-4772

นายสุวัตร เหล่าลาภ
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
โทร 084-473-4776

นายสุวัตร เหล่าลาภ

พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

โทร 084-473-4776

นายชำนาญ ปล้องจันทึก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร 092-850-5003

นายชำนาญ ปล้องจันทึก

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

โทร 092-850-5003

นายประดิษฐ์ สุขน้อย
คนงานประจำรถขยะ
โทร 061-214-2333

นายประดิษฐ์ สุขน้อย

คนงานประจำรถขยะ

โทร 061-214-2333

นายวิสรร บุบผาลัย
คนงานประจำรถขยะ
โทร 064-551-1854

นายวิสรร บุบผาลัย

คนงานประจำรถขยะ

โทร 064-551-1854

จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ ทับฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
โทร 092-337-4829

จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ ทับฤทธิ์

คนงานประจำรถขยะ

โทร 092-337-4829

นางไพลิน โรจนสีมานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
โทร 080-171-3248

นางไพลิน โรจนสีมานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โทร 080-171-3248

นางสาวภานุมาส สมพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
โทร 088-599-5366

นางสาวภานุมาส สมพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โทร 088-599-5366

-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน

-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน