สำนักงานปลัด

ไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด

ไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

มาริสา กุยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาริสา กุยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์
นิติกร

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์

นิติกร

สุนันท์ พลสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล

สุนันท์ พลสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พลากรณ์ บินรัมย์
นักพัฒนาชุมชน

พลากรณ์ บินรัมย์

นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-
จพง.ธุรการ

-ว่าง-

จพง.ธุรการ

-ว่าง-
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
พนักงานขับรถ

-ว่าง-

พนักงานขับรถ

ไพลิน โรจนสีมานนท์
คนงานทั่วไป

ไพลิน โรจนสีมานนท์

คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก
คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ