สำนักงานปลัด

นายไชยรงค์ จำปา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

นายไชยรงค์ จำปา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และแผน

-ว่าง-

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และแผน

นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวภิญญดา วรกิจธนล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภิญญดา วรกิจธนล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมาริสา กุยแก้ว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวมาริสา กุยแก้ว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

-ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

นางบุษกร ภูมิจันทึก
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางบุษกร ภูมิจันทึก

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุนิภาพรรณ เจริญ
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุนิภาพรรณ เจริญ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทึก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทิพยนารี อ้ายจันทึก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภารดี อาบสุวรรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวภารดี อาบสุวรรณ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

-ว่าง-

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวสวรรยา เกิดโมฬี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวสวรรยา เกิดโมฬี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายจีรศักดิ์ แสงธงไชย
พนักงานขับรถยนต์รถดับเพลิง

นายจีรศักดิ์ แสงธงไชย

พนักงานขับรถยนต์รถดับเพลิง

นายสุวัตร เหล่าลาภ
พนักงานขับรถยนต์ขยะ

นายสุวัตร เหล่าลาภ

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

นายชำนาญ ปล้องจันทึก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ ปล้องจันทึก

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายสุวัตร เหล่าลาภ
คนงานประจำรถขยะ

นายสุวัตร เหล่าลาภ

คนงานประจำรถขยะ

นายวิสัน บุบผาลัย
คนงานประจำรถขยะ

นายวิสัน บุบผาลัย

คนงานประจำรถขยะ

จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ ทับฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ

จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ ทับฤทธิ์

คนงานประจำรถขยะ

นางไพลิน โรจนสีมานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน

นางไพลิน โรจนสีมานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน

นางสาวภานุมาส สมพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน

นางสาวภานุมาส สมพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน

-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน

-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน