สำนักงานปลัด

ไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด

ไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

มาริสา กุยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาริสา กุยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์
นิติกร

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์

นิติกร

สุนันท์ พลสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล

สุนันท์ พลสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

นางสาว​ถิรนันท์​ บัว​ทอง
นักวิชาการ​ศึกษา​ปฏิบัติการ​

นางสาว​ถิรนันท์​ บัว​ทอง

นักวิชาการ​ศึกษา​ปฏิบัติการ​

นางพรรณธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพรรณธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ ปล้องจันทึก
พนักงานขับรถ

นายชำนาญ ปล้องจันทึก

พนักงานขับรถ

ไพลิน โรจนสีมานนท์
คนงานทั่วไป

ไพลิน โรจนสีมานนท์

คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก
คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ