สำนักงานปลัด

ไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด

ไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

มาริสา กุยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาริสา กุยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์
นิติกร

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์

นิติกร

สุนันท์ พลสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล

สุนันท์ พลสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข

พลากรณ์ บินรัมย์
นักพัฒนาชุมชน

พลากรณ์ บินรัมย์

นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา

พัทธ์นันท์ นพเก้า
จพง.ธุรการ

พัทธ์นันท์ นพเก้า

จพง.ธุรการ

ประกาศ ชำนาญศรี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศ ชำนาญศรี

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อภิชาติ พงธราธาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อภิชาติ พงธราธาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ภัทราพร พันธ์แก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ภัทราพร พันธ์แก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ภิญโญ พลอยสุวรรณ
พนักงานขับรถ

ภิญโญ พลอยสุวรรณ

พนักงานขับรถ

ธนรัตน์ ขุนทิพย์
คนงานทั่วไป

ธนรัตน์ ขุนทิพย์

คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก
คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ