หัวหน้าส่วนราชการ

สมชัย จุ้ยจันทึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สมชัย จุ้ยจันทึก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อมร นาคะดำรงวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อมร นาคะดำรงวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ไชยณรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

ไชยณรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

สมศักดิ์ สุดจันทึก

ผู้อำนวยการกองช่าง

สมศักดิ์ สุดจันทึก

ผู้อำนวยการกองช่าง

ณัฐพล บูรณะโสภณ
จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ณัฐพล บูรณะโสภณ

จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง