หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

-ว่าง-

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นายอมร นาคะดำรงวรรณ
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
โทร 092-281-5191

นายอมร นาคะดำรงวรรณ

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

โทร 092-281-5191

นายไชยรงค์ จำปา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 080-155-4449

นายไชยรงค์ จำปา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 080-155-4449

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 061-414-1495

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 061-414-1495

ว่าง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
-

ว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

-