หัวหน้าส่วนราชการ

อมร นาคะดำรงวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-281-5191

อมร นาคะดำรงวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร : 092-281-5191

ไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-155-4449

ไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 080-155-4449

สมศักดิ์ สุดจันทึก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-265-9146

สมศักดิ์ สุดจันทึก

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 081-265-9146

นางชุติญา มีวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางชุติญา มีวงศ์ปาน

ผู้อำนวยการกองคลัง