หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อมร นาคะดำรงวรรณ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.

อมร นาคะดำรงวรรณ

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.

ไชยณรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

ไชยณรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

สมศักดิ์ สุดจันทึก

ผู้อำนวยการกองช่าง

สมศักดิ์ สุดจันทึก

ผู้อำนวยการกองช่าง

ณัฐพล บูรณะโสภณ
จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ณัฐพล บูรณะโสภณ

จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง