กองคลัง

นายสมชัย จุ้ยจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชัย จุ้ยจันทึก

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการคลัง

-ว่าง-

นักวิชาการคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ

กรรณิการ์ แต้ประโคน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรรณิการ์ แต้ประโคน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วชิรญาณ์ แม๊กพิมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย
รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ ตั้งพิบูลชัย

รักษาการเทนเจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้