ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย อุดมนาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นายเฉลิมชัย อุดมนาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นางสายชล ไพศาลพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นางสายชล ไพศาลพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นายสาธิต พรมพันธ์ใจ
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

นายสาธิต พรมพันธ์ใจ

เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว