สมาชิกสภา

นายแดง โกจันทึก
ประธานสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

นายแดง โกจันทึก

ประธานสภา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

นางสาวอารดา ภิริรักษ์
รองประธานสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

นางสาวอารดา ภิริรักษ์

รองประธานสภา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

นายพิชิต พิทักษ์
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

นายพิชิต พิทักษ์

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

-ว่าง-

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นางสุนันท์ นารถสูงเนิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นางสุนันท์ นารถสูงเนิน

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายทวีศักดิ์ เดือนขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

นายทวีศักดิ์ เดือนขุนทด

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

นางวรรณี พึงเกาะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

นางวรรณี พึงเกาะ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

นายวุฒิชัย ทาวะรมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

นายวุฒิชัย ทาวะรมย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

นางเล็ก ซ่อมจันทึก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

นางเล็ก ซ่อมจันทึก

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

นายทัศนัย เพ็ชรไทย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

นายทัศนัย เพ็ชรไทย

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

นายพินิจ ปิ่นประจักษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

นายพินิจ ปิ่นประจักษ์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

นายอุดร มณีจันทึก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

นายอุดร มณีจันทึก

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

นายอุทิตย์ อำพันทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

นายอุทิตย์ อำพันทอง

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

นางฉัตรกนก ชูจันทึก
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

นางฉัตรกนก ชูจันทึก

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

-ว่าง-

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

-ว่าง-

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

นายพิเชษฐ มีวงศ์ปาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘

นายพิเชษฐ มีวงศ์ปาน

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘

นายไชยยุทธิ์ แก้วจันทรานนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘

นายไชยยุทธิ์ แก้วจันทรานนท์

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘