สำนักงานปลัด

ไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด

ไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

มาริสา กุยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาริสา กุยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์
นิติกร

เสาวลักษณ์ สมานรักษ์

นิติกร

สุนันท์ พลสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล

สุนันท์ พลสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข

พลากรณ์ บินรัมย์
นักพัฒนาชุมชน

พลากรณ์ บินรัมย์

นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา

-ว่าง-
จพง.ธุรการ

-ว่าง-

จพง.ธุรการ

-ว่าง-
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
พนักงานขับรถ

-ว่าง-

พนักงานขับรถ

ไพลิน โรจนสีมานนท์
คนงานทั่วไป

ไพลิน โรจนสีมานนท์

คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก
คนงานทั่วไป

ธนาวุธ ชูจันทึก

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ