สำนักงานปลัด

นายไชยรงค์ จำปา
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไชยรงค์ จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และแผน

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และแผน

นางสาวเสาวลักษณ์ สมานรักษ์
นิติกร

นางสาวเสาวลักษณ์ สมานรักษ์

นิติกร

นางพรรณธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพรรณธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมาริสา กุยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมาริสา กุยแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุนันท์ พลสูงเนิน

นักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน

นางสาว​ถิรนันท์​ บัว​ทอง
นักวิชาการ​ศึกษา​ปฏิบัติการ​

นางสาว​ถิรนันท์​ บัว​ทอง

นักวิชาการ​ศึกษา​ปฏิบัติการ​

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอนงศ์นาฏ มวมขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชำนาญ ปล้องจันทึก
พนักงานขับรถ

นายชำนาญ ปล้องจันทึก

พนักงานขับรถ

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

นางไพลิน โรจนสีมานนท์
คนงานทั่วไป

นางไพลิน โรจนสีมานนท์

คนงานทั่วไป

นายธนาวุธ ชูจันทึก
คนงานทั่วไป

นายธนาวุธ ชูจันทึก

คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-

คนงานประจำรถขยะ

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป