การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

07 มิ.ย. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน แล้วจึงได้ออกรายงานผลการดำเนิน

งานตามแผนฯ ดังกล่าวที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยทั่วกัน