ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

20 พ.ค. 66

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน