อุโบสถวัดถนนคด

02 ก.ย. 63

อุโบสถวัดถนนคด

      ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดถนนคดตั้งอยู่ที่บ้านถนนคด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม113 ตอนพิเศษ 50 ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539

ประวัติโดยสังเขป

     วัดถนนคดสร้างโดยชาวยวนเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้วลักษณะรูปแบบศิลปกรรม ลักษณะเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีประตูเข้าออกทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว หลังคา 2 ชั้น มีเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รองรับปีกนก หน้าบันประดับลายปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑและลายเครือวัลย์อย่างสวยงาม โดยรอบอุโบสถปักเสมาหินทราย และมีลูกนิมิตโผล่ขึ้นมาประมาณครึ่งลูก

(ที่มาของข้อมูล กรมศิลปากร, สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9)

 

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดถนนคด ฯลฯ
เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ พิเศษ ๕๐ ง หน้า๑๒ วันที่ประกาศ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙