แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
15-40 ปี
41-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง
ป้ายโฆษณา
สิ่งรุกล้ำอื่น ๆ
ระบุ
อื่น ๆ
ทางเท้า
ทางสาธารณะบริเวณ