การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกันการทุจริตที่เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก

13 ธ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้มอบหมายให้ นางสาวมาริสา กุยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการสัมมนา “ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน Youtube เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้มอบหมายให้ นางสาวมาริสา กุยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา ณ โคราชฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :