การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

07 มิ.ย. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน แล้วจึงได้ออกรายงานผลการดำเนิน

งานตามแผนดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยทั่วกัน