งานสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกรมพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ #นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว นายอลงกรณ์ ดอนท้วม และคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

04 ก.พ. 65