งานสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

07 ก.พ. 65
งานสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกรมพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
#นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว นายอลงกรณ์ ดอนท้วม และคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว